Báo giá

Khuyến mãi Lớn Mùa cưới 2017 giảm 10-20% dịch vụ trọn gói.

BẢNG BÁO GIÁ

SIZE ALBUM

15x21 - 20 TRANG
TẶNG HÌNH LỚN 60x90

GIÁ ALBUM

TRONG PHÒNG 2.000.000
NGOẠI CẢNH - 2.800.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

GIÁ TRỌN GÓI

TRONG PHÒNG 4.600.000
NGOẠI CẢNH - 5.400.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

TRỌN GÓI BAO GỒM

ALBUM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU NGÀY CƯỚI TẠI TIỆM
02 ÁO SOIRE NGÀY CƯỚI
01 BỘ VEST NGÀY CƯỚI
100 TẤM HÌNH TIỆC

SIZE ALBUM

20x30 - 30 TRANG
TẶNG HÌNH LỚN 60x90

GIÁ ALBUM

TRONG PHÒNG 3.000.000
NGOẠI CẢNH - 4.600.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

GIÁ TRỌN GÓI

TRONG PHÒNG 5.600.000
NGOẠI CẢNH - 7.200.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

TRỌN GÓI BAO GỒM

ALBUM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU NGÀY CƯỚI TẠI TIỆM
02 ÁO SOIRE NGÀY CƯỚI
01 BỘ VEST NGÀY CƯỚI
100 TẤM HÌNH TIỆC

SIZE ALBUM

25x25 - 30 TRANG
TẶNG HÌNH LỚN 60x90

GIÁ ALBUM

TRONG PHÒNG 3.200.000
NGOẠI CẢNH - 4.800.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

GIÁ TRỌN GÓI

TRONG PHÒNG 5.800.000
NGOẠI CẢNH - 7.400.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

TRỌN GÓI BAO GỒM

ALBUM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU NGÀY CƯỚI TẠI TIỆM
02 ÁO SOIRE NGÀY CƯỚI
01 BỘ VEST NGÀY CƯỚI
100 TẤM HÌNH TIỆC

SIZE ALBUM

30x25 - 30 TRANG
TẶNG HÌNH LỚN 60x90

GIÁ ALBUM

TRONG PHÒNG 3.600.000
NGOẠI CẢNH - 5.200.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

GIÁ TRỌN GÓI

TRONG PHÒNG 6.200.000
NGOẠI CẢNH - 7.800.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

TRỌN GÓI BAO GỒM

ALBUM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU NGÀY CƯỚI TẠI TIỆM
02 ÁO SOIRE NGÀY CƯỚI
01 BỘ VEST NGÀY CƯỚI
100 TẤM HÌNH TIỆC

SIZE ALBUM

30x30 - 30 TRANG
TẶNG 02 HÌNH LỚN 60x90

GIÁ ALBUM

TRONG PHÒNG 4.300.000
NGOẠI CẢNH - 5.900.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

GIÁ TRỌN GÓI

TRONG PHÒNG 6.900.000
NGOẠI CẢNH - 8.500.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

TRỌN GÓI BAO GỒM

ALBUM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU NGÀY CƯỚI TẠI TIỆM
02 ÁO SOIRE NGÀY CƯỚI
02 BỘ VEST NGÀY CƯỚI
100 TẤM HÌNH TIỆC

SIZE ALBUM

30x40 - 30 TRANG
TẶNG HÌNH LỚN 70x110

GIÁ ALBUM

TRONG PHÒNG 5.500.000
NGOẠI CẢNH - 7.200.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

GIÁ TRỌN GÓI

TRONG PHÒNG 8.100.000
NGOẠI CẢNH - 9.800.000
BAO CHI PHÍ NGOẠI CẢNH

TRỌN GÓI BAO GỒM

ALBUM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU NGÀY CƯỚI TẠI TIỆM
02 ÁO SOIRE NGÀY CƯỚI
02 BỘ VEST NGÀY CƯỚI
100 TẤM HÌNH TIỆC